Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Τα βραβεία χωρίζονται σε πέντε ενότητες (Εταιρείες, Φορείς & Οργανισμοί | Δραστηριότητες σε Εγκαταστάσεις & Υποδομές | Δραστηριότητες Εμπέδωσης Κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας | Δραστηριότητες Υγείας & Ευεξίας | Εργαλεία τεχνολογίες & εφαρμογές για την ΥΑΕ) και σε κάθε μία από αυτές υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης.

Ενότητα 1: Εταιρεiες, Φορεiς & Οργανισμοί / Companies & Organizations

Στην Ενότητα 1 βραβεύονται τα εξαιρετικά επιτεύγματα που αφορούν στη συνολική ανάπτυξη, διαχείριση και παρακολούθηση της Υγείας & Ασφάλειας όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) ή σχετικές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος ευεξίας & ασφάλειας για τους εργαζομένους, ενώ και οι πελάτες / επισκέπτες απολαμβάνουν ασφαλή εξυπηρέτηση, υπηρεσία ή εμπειρία.

1.1. Κατασκευές – Κτήρια / Building, Construction & Property Activities
1.2. Νοσοκομεία & Μονάδες Υγείας (Δημόσια & Ιδιωτικά) / Hospital & Healthcare
1.3. Ξενοδοχεία & Εστίαση / Hotel & Catering – Hospitality
1.4. Τηλεπικοινωνίες / Telecommunications
1.5. Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών / Food & Drink Industry
1.6. Χημική Βιομηχανία / Chemical Industry
1.7. Πετρέλαιο & Πετροχημικά / Oil & Gas Industry
1.8. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας / Utilities Services
1.9. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας / Renewable Energy Sources
1.10. Λατομεία & Εξόρυξη / Natural Resources & Mining
1.11. Άλλοι Κλάδοι Βιομηχανίας / Manufacturing
1.12. Φαρμακευτικές Εταιρείες / Pharmaceutical Companies
1.13. M.M.M. – Μεταφορές / Transportation (Air, Rail, Sea, Public)
1.14. Διακίνηση Eμπορευμάτων και Aποθήκευση / Supply Chain & Logistics
1.15. Υποδομές Μεταφορών / Transportation Infrastructure
1.16. Ναυτιλία / Shipping
1.17. Αποθήκευση / Warehouse & Logistics
1.18. Εμπορικά Κέντρα / Shopping Centers
1.19. Λιανικό Εμπόριο / Retail
1.20. Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών / Service
1.21. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες / Banking & Financial
1.22. Ασφαλιστικές Υπηρεσίες / Insurance
1.23. Δημόσια Διοίκηση / Public Administration & Public Services
1.24. Τοπική Αυτοδιοίκηση / Local Authority
1.25. Εκπαίδευση (Παν/μια, Σχολεία, δημόσια ή ιδιωτικά) / Education

Ενότητα 2: Δραστηριότητες σε Εγκαταστάσεις & Υποδομές / Activities at Work Establishments

Στην Ενότητα 2 βραβεύονται εξαιρετικά επιτεύγματα στην εφαρμογή εξειδικευμένων δραστηριοτήτων που έχουν υλοποιηθεί στους χώρους εργασίας και αφορούν κτήρια, εγκαταστάσεις και υποδομές. Υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις, οργανισμοί, φορείς και πάροχοι σχετικών υπηρεσιών, που έχουν να επιδείξουν καλές πρακτικές Υγείας & Ασφάλειας στις παρακάτω δραστηριότητες:

2.1 Υγιής & Ασφαλής Εργασιακός Χώρος / Healthy & Safe Workplace
Εργασιακοί χώροι που διακρίνονται για την υιοθέτηση Healthy Lifestyles, Mental Health & Workplace Culture, Physical Environment, Lighting Regard, Corporate Social Responsibility.

2.2 Υγιής & Ευχάριστος Εργασιακός Χώρος / Healthy & Wellbeing Space
Εργασιακοί χώροι που προάγουν την επικοινωνία και τη συνεργατικότητα μεταξύ των εργαζομένων και διαθέτουν χώρους ευεξίας και ανάπαυσης.

2.3 Αναβάθμιση & Εκσυχρονισμός Εγκαταστάσεων / Work Ηealth and Safety Invention
Αναγνώριση των δράσεων οργανισμών / επιχειρήσεων που έχουν να επιδείξουν εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων / υποδομών τους ή και του εξοπλισμού τους με στόχο την ενίσχυση των συνθηκών Υ&Α στην εργασία.

2.4 Προσβασιμότητα Χώρου σε ΑΜΕΑ / Disability Facilitate Space
Εργασιακοί χώροι που υποδέχονται και φιλοξενούν ασφαλώς υπαλλήλους, πελάτες ή και επισκέπτες ΑΜΕΑ.

2.5 Εκκένωση Εγκαταστάσεων / Premises Evacuation
Αναγνώριση των δράσεων οργανισμών / επιχειρήσεων που έχουν να επιδείξουν υποδομές, εξοπλισμό και σύγχρονες τεχνολογίες σε περίπτωση ανάγκης εκκένωσης των εγκαταστάσεών τους, με ειδική έμφαση σε ΑΜΕΑ.

2.6 Κινητή μονάδα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών/ Critical Incident Response Unit
Εργασιακοί χώροι που διαθέτουν ειδικό κινητό εξοπλισμό για την περίπτωση εκδήλωσης έκτακτης ανάγκης.

2.7 Διαχείριση επισκεπτών / Preparing Workplaces
Αναγνώριση των δράσεων οργανισμών / επιχειρήσεων που έχουν να επιδείξουν συστήματα καταμέτρησης ατόμων, λύσεις διαχείρισης πλήθους ή και θερμικής απεικόνισης για υγειονομικούς ή άλλους λόγους ασφαλείας.

Ενότητα 3: Δραστηριότητες Εμπέδωσης Κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας / Activities for Building Health & Safety Culture

Στην Ενότητα 3 βραβεύονται εξαιρετικά επιτεύγματα στην εφαρμογή εξειδικευμένων δραστηριοτήτων για την εμπέδωση κουλτούρας και συμπεριφορών Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία. Υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις, οργανισμοί, φορείς και πάροχοι σχετικών υπηρεσιών, που έχουν να επιδείξουν καλές πρακτικές Υγείας & Ασφάλειας στις παρακάτω δραστηριότητες:

3.1. Κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας / Health & Safety Culture
Αναγνώριση των ενεργειών που υπερβαίνουν των πρακτικών υγείας και ασφάλειας, μέσω της επίδρασής τους στην ευρύτερη κοινότητα και πέρα από τον εργασιακό χώρο.

3.2. Καμπάνιες / Workplace Campaign
Αναγνώριση των ενεργειών οργανισμών / επιχειρήσεων που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού τους σε θέματα Υ&Α στην εργασία ή χρήσης προϊόντων ΜΑΠ, περιλαμβανομένης και της πυροπροστασίας, και έχουν οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις των δεικτών ΥΑΕ.

3.3. Αποτελεσματική Συμμετοχή Εργαζομένων / Employees Involvement
Αναγνώριση των ενεργειών οργανισμών / επιχειρήσεων που επιδεικνύουν την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στον σχεδιασμό και επικαιροποίηση του συστήματος Υ&Α της επιχείρησης / οργανισμού.

3.4. Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση Προσωπικού / Work H&S Training Program & Awareness Initiative
Αναγνώριση των ενεργειών οργανισμών / επιχειρήσεων που επιδεικνύουν σημαντικά & καινοτόμα προγράμματα εκπαίδευσης ή ευαισθητοποίησης του προσωπικού τους στα θέματα της ΥΑΕ.

3.5. Ευαισθητοποίηση Επισκεπτών & Πελατών στην Υ&Α / Customer H&S Awareness Initiatives & Activities
Αναγνώριση των ενεργειών οργανισμών / επιχειρήσεων που ευαισθητοποιούν επισκέπτες και πελάτες τους σε πρακτικές Υ&Α.

3.6. Παροχή Υπηρεσιών Yγείας & Aσφάλειας της Eργασίας / Involvement in Safety & Health
Αναγνώριση των ενεργειών ΕΞΥΠΠ που αποδεικνύουν διαβούλευση, συμβουλευτική και εμπλοκή με τους εργαζομένους στην ανάπτυξη και παροχή της διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας μιας εταιρείας.

3.7. Οδική ασφάλεια & Επαγγελματικοί Οδικοί Κίνδυνοι / Fleet Safety
Αναγνώριση των ενεργειών οργανισμών / επιχειρήσεων που έχουν διαχειριστεί αποτελεσματικά τους επαγγελματικούς οδικούς κινδύνους και έχουν να επιδείξουν χρήση τεχνολογιών για τη διαχείρισή τους

3.8. Επικαιροποίηση & Βελτίωση Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας / H&S System Update & Performance Improvement
Αναγνώριση των ενεργειών οργανισμών / επιχειρήσεων που διαθέτουν μηχανισμούς επικαιροποίησης και βελτίωσης των πρακτικών τους για τα θέματα της Υ&Α στην εργασία καθώς και εντοπισμού νέων εργασιακών κινδύνων.

3.9. Δράσεις πρόληψης Covid-19 / Preventing the Spread of Covid-19
Αναγνώριση των ενεργειών οργανισμών / επιχειρήσεων για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αποφυγής και πρόληψης εξάπλωσης του Covid-19 στις εγκαταστάσεις τους και ασφάλειας των ανθρώπων τους.

3.10. Αντιμετώπιση κρίσεων / Crisis Response
Αναγνώριση των ενεργειών οργανισμών / επιχειρήσεων που έχουν καταβάλει κάθε προσπάθεια για να προστατεύσουν το προσωπικό τους από τη διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης λόγω ατυχήματος ή έκρυθμης κατάστασης ή πανδημίας (π.χ. αντίκτυπος στο προσωπικό, χρηματοδότηση, ασφάλεια στην εργασία, ψυχική υγεία κ.λπ.).

Ενότητα 4: Δραστηριότητες Υγείας & Ευεξίας / Health & Wellbeing Activities

Στην Ενότητα 4 βραβεύονται εξαιρετικά επιτεύγματα στην εφαρμογή εξειδικευμένων δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής υγείας στην εργασία. Υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις, οργανισμοί, φορείς και πάροχοι σχετικών υπηρεσιών, που έχουν να επιδείξουν καλές πρακτικές στις παρακάτω δραστηριότητες:

4.1. Υγεία & Ευεξία / Health & Wellness Initiatives
Αναγνώριση των ενεργειών οργανισμών / επιχειρήσεων που διαθέτουν προγράμματα για την ενίσχυση της σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής υγείας του προσωπικού τους.

4.2. Mυοσκελετική Ευεξία / Μusculoskeletal Iinitiatives
Αναγνώριση των ενεργειών οργανισμών / επιχειρήσεων που διαθέτουν προγράμματα ή χρηματοδοτούν προγράμματα για τη μυοσκελετική ευεξία και τη μείωση προβλημάτων μυοσκελετικών διαταραχών του προσωπικού τους στο πλαίσιο της τρέχουσας Εκστρατείας για Υγιείς Χώρους Εργασίας 20-22, με θέμα Μειώστε την Καταπόνηση.

4.3. Διαχείριση Αιφνίδιων Τραυματικών Γεγονότων & Κρίσεων / Critical Incident Stress Response
Αναγνώριση των ενεργειών οργανισμών / επιχειρήσεων που διαθέτουν προγράμματα για την υποστήριξη ατόμων που έχουν εκτεθεί ή ήταν αυτόπτες μάρτυρες ή έχουν επηρεαστεί από ένα κρίσιμο τραυματικό γεγονός εντός εργασιακού χώρου ή στην προσωπική τους ζωή (π.χ. ένοπλη ληστεία, βία, ατυχήματα, τρομοκρατικές επιθέσεις, έκρηξη, αιφνίδια απώλεια εργαζόμενου, ξαφνικός θάνατος στην οικογένεια, διαζύγιο κ.λπ.).

4.4. Διαχείριση Συμπεριφοριστικών Επικινδυνοτήτων / Behavioral Risk Initiative
Αναγνώριση των ενεργειών οργανισμών / επιχειρήσεων που διαθέτουν προγράμματα για τη διαχείριση επικινδυνοτήτων που συνδέονται με συμπεριφορές ή/και ασυνήθιστες συνθήκες στον εργασιακό χώρο (π.χ. στρες, συγκρούσεις, υπερβολικός φόρτος εργασίας, εργασιακή ανασφάλεια κ.λπ.).

4.5. Διαχείριση κρούσματος COVID-19 / Corporate Response to Covid-19 case
Αναγνώριση των ενεργειών οργανισμών / επιχειρήσεων αναφορικά με την ανταπόκρισή τους σε θέματα μόλυνσης προσωπικού τους από ιό SARS-CoV-2 που προκαλεί τον COVID-19

4.6. Κοινοτική Υγεία / Community Health Development
Αναγνώριση των τοπικών πρωτοβουλιών, ενεργειών & δράσεων οργανισμών / επιχειρήσεων, με στόχο τη βελτίωση της υγείας των κατοίκων ή γειτονικών κοινοτήτων της περιοχής που δραστηριοποιούνται.

Ενότητα 5: Εργαλεία Τεχνολογίες & Εφαρμογές για την ΥΑΕ / Innovative Application of Systems or Technology for QHS

Στην Ενότητα 5 βραβεύονται καινοτόμες και αποτελεσματικές τεχνολογίες , εφαρμογές ή και υπηρεσίες που συμβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών ΥΑΕ. Υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις, οργανισμοί, φορείς και πάροχοι σχετικών τεχνολογιών και υπηρεσιών, που έχουν να επιδείξουν καλές πρακτικές στις παρακάτω δραστηριότητες:

5.1. Καινοτομία στα θέματα Υ&Α / Innovation in Occupational Health & Safety
Αναγνώριση των ενεργειών οργανισμών / επιχειρήσεων που μπορούν να επιδείξουν νέες και καινοτόμες προσεγγίσεις για τη βελτίωση της Υ&Α στην εργασία, με σαφείς στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα πέρα από τα προβλεπόμενα.

5.2. Αξιοποίηση ανθρωποκεντρικών λύσεων / People Driven Solutions
Αναγνώριση τεχνολογιών & λύσεων που υποβοηθούν την επιχειρησιακή στρατηγική να ενσωματώσει δράσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τη μείωση του χαμένου χρόνου και την αύξηση της συνολικής αξίας που επενδύει η εταιρεία στο ανθρώπινο δυναμικό.

5.3. Αξιοποίηση τεχνολογιών / Use of Technology
Αναγνώριση καινοτόμων προϊόντων ή τεχνολογιών που συμβάλλουν στη βελτίωση της ΥΑΕ (απομακρυσμένη παρακολούθηση της ΥΑΕ, περιορισμό της διασποράς του COVID-19, drones κ.ά.).

5.4 Health & Safety Project
Αναγνώριση καινοτόμου έργου/ project οργανισμών και επιχειρήσεων, το οποίο έχει επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην υγεία, την ασφάλεια ή την ευημερία των ανθρώπων ή/και των εργασιακών χώρων.

5.5 Seize the Opportunity
Αυτό το βραβείο αναγνωρίζει τις ενέργειες οργανισμών / επιχειρήσεων που μπορούν να επιδείξουν ότι έχουν κάνει το “παραπάνω μίλι” για να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες για την βελτίωση των συνθηκών υγείας, ασφάλειας ή και ευημερίας του προσωπικού τους, που προκύπτουν από μια κρίση.

5.6. COVID-19: Υπηρεσίες ΥΑΕ / COVID-19: OHS Service
Αναγνώριση των εξαίρετων και καινοτόμων υπηρεσιών από εταιρείες του χώρου της ΥΑΕ που έχουν επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην υγεία των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

5.7. COVID-19: Μέσα αντιμετώπισης στους χώρους εργασίας / COVID-19: Resources for the workplace
Αναγνώριση των εξαίρετων δράσεων των εργοδοτών προκειμένου να μειώσουν τον κίνδυνο έκθεσης των εργαζομένων τους στο ιό SARS-CoV-2 που προκαλεί τον COVID-19 στον χώρο εργασίας τους (ταξινόμηση κινδύνου θέσεων εργασίας, συστάσεις / οδηγίες σε εργαζόμενους / εξωτερικούς συνεργάτες, λήψη ειδικών μέτρων πρόληψης, ιεραρχία ελέγχων, έκδοση ασφαλών πρακτικών / οδηγιών, προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό κ.ά.).

Ενότητα: Others

Στην Ενότητα αυτή υποβάλλονται υποψηφιότητες οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν από τους συμμετέχοντες κατά την διαδικασία υποβολής των υποψηφιοτήτων τους, σε κάποια από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες των Ενοτήτων 1 έως 5. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την Ενότητα ελέγχονται από την Κριτική Επιτροπή και ο Πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην Ενότητα “Others” δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες.

Winner - Gold - Silver - Bronze Βραβεία

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Winner βραβεία για τις υποψηφιότητες της Ενότητας 1 καθώς και Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία για τις υποψηφιότητες της Ενότητας 2 έως και 5.

  • Winner: Η υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας στην Ενότητα 1, βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο
  • Gold: Η υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας στην Ενότητα 2,3,4 και 5 και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold
  • Silver: Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες της κατηγορίας στην Ενότητα 2,3,4 και 5
  • Bronze: Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης της κατηγορίας στην Ενότητα 2,3,4 και 5 και όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα, κατόπιν έγκρισης του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής.

Κορυφαία Βραβεία

Ο τίτλος απονέμεται με βάση τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία όλων των επιμέρους βραβευμένων υποψηφιοτήτων κάθε συμμετέχουσας εταιρείας στις παραπάνω ενότητες, με την προϋπόθεση να έχει συγκεντρώσει συνολικά τουλάχιστον 14 πόντους. Συγκεκριμένα κάθε βραβείο θα λαμβάνει: Winner 7 πόντους, (από Ενότητα 1), Gold βραβείο 7 πόντους, Silver βραβείο 3 πόντους και Bronze βραβείο 1 πόντο (για όλες τις υπόλοιπες ενότητες).

1. Occupational Health & Safety Team of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην αρμόδια διεύθυνση ή τμήμα της επιχείρησης, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή της, στις Ενότητες 1,2 και 5.

2. Distinguished Service of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί σε ΕΞΥΠΠ ή πάροχο σχετικών υπηρεσιών, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή της, στις Ενότητες 1, 2, 3, 4 και 5.

3. Distributor of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί σε αντιπρόσωπο προϊόντων ΜΑΠ, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή της, στις Ενότητες 1, 2, 3, 4 και 5.

4. Wellbeing Champion of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή της, στις Ενότητες 3 και 4.

5. Health & Safety Initiative of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή της, στις Ενότητες 2 και 5.

Σημείωση: Η Κριτική Επιτροπή, με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει κάποιο ή το σύνολο των προαναφερόμενων βραβείων. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα στα στοιχεία των υποψηφιοτήτων.