Πληροφορίες & Όροι Συμμετοχής

Στα βραβεία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή Επιχειρήσεις ή Οργανισμoί, Δημόσιοι Οργανισμοί, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Πάροχοι Υπηρεσιών που έχουν να παρουσιάσουν βέλτιστες πρακτικές σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας στο χώρο εργασίας τους.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας

Για να θεωρηθεί έγκυρη η υποψηφιότητα της εταιρείας σας, θα πρέπει μέχρι την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων που είναι η Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου, 2021:

  • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας
  • Να γίνει η κατάθεση του συνολικού κόστους των υποψηφιοτήτων σας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που υποδεικνύονται στο site των βραβείων και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: [email protected]

Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων

Μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων σας, θα λάβετε αποδεικτικό της υποβολής σας. Ελέγξτε το προσεκτικά και επικοινωνήστε µαζί µας σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο λάθος. Η διοργάνωση και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καµία ευθύνη για το περιεχόµενο και τυχόν ελλιπή στοιχεία των υποψηφιοτήτων.

Η διοργανώτρια εταιρεία, BOUSSIAS, χωρίζει τους κριτές σε οµάδες, με τρόπο που διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων και ότι κάθε κριτής θα μελετήσει και αξιολογήσει σε βάθος έναν λογικό αριθμό υποψηφιοτήτων.
Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθµολογούν:

  • υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία στην οποία εργάζονται,
  • υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συµµετέχουν στον ίδιο όµιλο εταιρειών µε αυτές ή έχουν οποιαδήποτε άλλη σχέση με την εταιρεία που υπέβαλε.

Ο Πρόεδρος και η Κριτική Επιτροπή έχουν το δικαίωμα να διαχωρίσουν / συγχωνεύσουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες των ενοτήτων.

Κριτήρια αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων πραγµατοποιείται από έγκριτη Κριτική Επιτροπή και οι συµµετοχές θα αξιολογηθούν µε βάση τα στοιχεία, που περιλαµβάνονται στην υποβολή τους, λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης:

  • Δημιουργικότητα & στρατηγική: Θα αξιολογηθούν η δημιουργικότητα, η στρατηγική και η υλοποίηση της πρωτοβουλίας / ενέργειας / έργου, σε σχέση με αντίστοιχα έργα της αγοράς. (30 % βαρύτητα)
  • Αποτελεσματικότητα: Θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλίας / ενέργειας / έργου σε αντιστοιχία με τους στόχους που είχαν οριστεί, αλλά και συγκρίνοντας τα αποτελέσματα σε σχέση με αντίστοιχα έργα της αγοράς. (35 % βαρύτητα)
  • Καινοτοµία: Θα αξιολογηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρωτοβουλίας / ενέργειας / έργου ως προς την καινοτομία τους. (35 % βαρύτητα)

Ζητούμενα για την υποβολή της υποψηφιότητας

Στην online αίτηση υποψηφιότητας θα σας ζητηθούν τα παρακάτω:

1. Τίτλος υποψηφιότητας

Συμπληρώστε τον τίτλο υποψηφιότητας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί.

2. Συμμετέχουσα εταιρεία

Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (π.χ. «BOUSSIAS»). Σημ.: Οι συμμετέ-χουσες εταιρείες μπορεί να είναι περισσότερες από μία.

3. Περιγραφή & στοιχεία της υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Περιγράψτε την πρωτοβουλία / έργο της υποψηφιότητάς σας, τα αποτελέσματα (στατιστικά στοιχεία συμβάντων, ατυχημάτων και παρ’ ολίγον ατυχημάτων, εκπαιδεύσεων, δράσεων κ.λπ.) και τη σύνδεση με τη στρατηγική και τις συγκεκριμένες ανάγκες / απαιτήσεις της εταιρείας / οργανισμού ή του πελάτη σας. Οι υποψηφιότητες πρέπει να παρέχουν σαφείς απαντήσεις στα παρακάτω θέματα:

  • Πρόκληση: Τι ήθελε να επιτύχει ο οργανισμός / επιχείρηση
  • Λύση: Τι έκανε ο οργανισμός / επιχείρηση για να το επιτύχει
  • Οφέλη: Ποια τα οφέλη για τον οργανισμό / επιχείρηση
Συγκεκριμένα μπορείτε να αναφέρετε: Το όραμα και τους στόχους για την υγεία & την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο, τη χρήση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας επαγγελματικής υγείας & ασφάλειας, τη διασφάλιση επαγγελματικής επάρκειας και κατάρτισης του προσωπικού, την εκπαίδευση και άλλα.

4. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εµπιστευτικά στοιχεία;

Εφόσον υπάρχουν εµπιστευτικά στοιχεία, η διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί στη δηµοσιοποίησή τους, παρά µόνο σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

5. Media – ready Synopsis (έως 100 λέξεις)

Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που µπορεί να δηµοσιευθεί σε περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα µέσα της BOUSSIAS, µετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Είναι σημαντικό να δώσετε έµφαση στα αποτελέσµατα του έργου.

6. Links (προαιρετικά)

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας

7. Φωτογραφίες (προαιρετικά – αρχεία png, jpg ή gif. έως 5ΜΒ)

Για µια ολοκληρωµένη εικόνα της υποψηφιότητάς σας, είναι σημαντικό να συνοδεύσετε το κείµενο µε φωτογραφίες / screenshots, εφόσον υπάρχουν. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι υψηλής ευκρίνειας, λόγω της βαρύτητάς τους στη διαδικασία αξιολόγησης αλλά και της πιθανής δηµοσίευσής τους, ως συνοδευτικό υλικό ενηµερωτικών κειµένων ή εκδόσεων, στην περίπτωση βράβευσης.

8. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 20MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

9. Case Study Video Link (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia or Facebook Video)

Προσθέστε το video της υποψηφιότητάς σας. (https://www.youtube.com/watch?v=12345678 ή https://vimeo.com/12345678)

Κριτική επιτροπή

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από έγκριτη Κριτική Επιτροπή, της οποίας Πρόεδρος είναι ο κ. Αντώνης Χριστοδούλου, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., πρώην Προϊστάμενος Δ/νσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας, η οποία αποτελείται από ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους των φορέων του χώρου καθώς και έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη της αγοράς.

Τα ανεξάρτητα μέλη της Κριτικής Επιτροπής επιλέγονται με κριτήριο το επαγγελματικό και επιστημονικό τους υπόβαθρο, καθώς και την εμπειρία και εξειδίκευσή τους σε συνάφεια με το αντικείμενο των βραβείων και των επιμέρους κατηγοριών βράβευσης. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής θα ανακοινωθούν σύντομα.

Κόστος υποψηφιότητας

Από 1-2 υποψηφιότητες: 350€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 3 υποψηφιότητες και άνω: 270€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 6 υποψηφιότητες και άνω: 250€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 10 υποψηφιότητες και άνω:205€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 21 υποψηφιότητες και πάνω 200€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Υπό την Αιγίδα

Χορηγοί

Διοργάνωση

Official Publication

Manufacturing